BSE Odisha 6th Class Maths Solutions Chapter 7 ବ୍ୟାବସାୟିକ ଗଣିତ Ex 7.3

Odisha State Board BSE Odisha 6th Class Maths Solutions Chapter 7 ବ୍ୟାବସାୟିକ ଗଣିତ Ex 7.3 Textbook Exercise Questions and Answers.

BSE Odisha Class 6 Maths Solutions Chapter 7 ବ୍ୟାବସାୟିକ ଗଣିତ Ex 7.3

Question 1.
ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର । 
8%, 25%, 80%
ସମାଧାନ:
8% = \(\frac{8}{100}\) = \(\frac{2}{25}\),
25% = \(\frac{25}{100}\) = \(\frac{1}{4}\),
80% = \(\frac{80}{100}\) = \(\frac{4}{5}\)

Question 2.
ଅନୁପାତରେ ପରିଣତ କର।
15%, 19%, 49%
ସମାଧାନ:
15% = \(\frac{15}{100}\) = \(\frac{3}{20}\) = 3 : 20,
19% = \(\frac{19}{100}\) = 19 : 100,
49% = \(\frac{49}{100}\) = 49 : 100

BSE Odisha 6th Class Maths Solutions Chapter 7 ବ୍ୟାବସାୟିକ ଗଣିତ Ex 7.3

Question 3.
ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର।
3%, 7%, 26%, 123%, 200%
ସମାଧାନ:
3% = \(\frac{3}{100}\) = 0.03,
7% = \(\frac{7}{100}\) = 0.07,
26% = \(\frac{26}{100}\) = 0.26,
123% = \(\frac{123}{100}\) = 1.23,
200% = \(\frac{200}{100}\) = 2.0

Question 4.
ନିମ୍ନ ସାରଣୀର ଖାଲିଘର ଗୁଡିକୁ ପୂରଣ କର:
BSE Odisha 6th Class Maths Solutions Chapter 7 ବ୍ୟାବସାୟିକ ଗଣିତ Ex 7.3 1
ସମାଧାନ:
BSE Odisha 6th Class Maths Solutions Chapter 7 ବ୍ୟାବସାୟିକ ଗଣିତ Ex 7.3 2

Leave a Comment