BSE Odisha 6th Class English Solutions Follow-Up Lesson 5 The Crab and the Fox

Odisha State Board BSE Odisha 6th Class English Solutions Follow-Up Lesson 5 The Crab and the Fox Textbook Exercise Questions and Answers.

BSE Odisha Class 6 English Solutions Follow-Up Lesson 5 The Crab and the Fox

BSE Odisha 6th Class English Follow-Up Lesson 5 The Crab and the Fox Text Book Questions and Answers

Session – 1 (ସୋପାନ – ୧):
I. Pre-Reading (ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ):

→ The teacher finds an activity to introduce the topic. S/he may use the pictures in the text for the purpose.
(ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିରକରିବେ । ସେ (ପୁ/ସ୍ତ୍ରୀ) ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଥିବା ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ।)
Follow up

II. While-Reading (ପଢ଼ିବା ସମୟରେ):
→ Follow the three steps-teacher’s reading aloud two times followed by silent reading by the students.
(ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅନୁସରଣ କର – ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୁଇଥର ବଡ଼ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନୀରବରେ ତାଙ୍କ ପରେ ପଢ଼ିବା ।)

BSE Odisha 6th Class English Solutions Follow-Up Lesson 5 The Crab and the Fox

TEXT (ବିଷୟବସ୍ତୁ)

  • Read the poem silently and answer the questions that follow.
    (କବିତାଟିକୁ ନୀରବରେ ପଢ଼ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।)

It was a very cool night
And there was no crab in sight.
The fox looked for one
Follow up 1
But there was none.
“Where did they go?”
Not even one in sight!
They must be in their holes
If I’m right.”
Follow up 2
Thinking so he got ready
(The hunger too made him greedy)
To go in search of a crab hole
And he straightened his tail like a pole.
Inside the hole his bushy tail he pushed
The crab, he thought, it slightly missed.
He waited long for a sweet pull
But for long there was none at all.
Finally, he pulled out his tail
But the crab was inside he could smell.
So he changed his plan and called “Brother Crab,
Let’s some song and dance have.
The weather calls for such merrymaking
What is life without dancing and singing ?”
The crab well understood
The fox’s real mood.
Thought he to himself ‘Am I a fool ?’
Follow up 3
And answered from his hole :
“Who is going to sing and dance
In such weather cool?
I’ll rather eat and sleep well
in my cozy little hole.”

BSE Odisha 6th Class English Solutions Follow-Up Lesson 5 The Crab and the Fox

କବିତାଟିର ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ :
ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି କୁଲ୍ ନାଇଟ୍
ଆଣ୍ଡ୍ ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ନୋ କ୍ରାବ୍‌ ଇନ୍ ସାଇଟ୍ ।
ଦି ଫକ୍ସ ଲୁକ୍‌ ଫର୍ ୱାନ୍
ବଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନନ୍ ।
‘‘ହୋୟାର୍ ଡିଡ଼୍ ଦେ ଗୋ ?’’
ନଟ୍ ଇଭିନ୍ ୱାନ୍ ଇନ୍ ସାଇଟ୍ !
ଦେ ମଷ୍ଟ ବି ଇନ୍ ଦେୟାର୍ ହୋଲ୍‌ସ୍
ଇଫ୍ ‘ଆଇ’ମ୍ ରାଇଟ୍ ।’’
ଥଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସୋ ହି ଗଟ୍ ରେଡ଼ି
(ଦି ହଙ୍ଗର୍ ଠୁ ମେଡ଼୍ ହିମ୍ ଗ୍ରିଡ଼ି)
ଟୁ ଗୋ ଇନ୍ ସର୍ଚ ଅଫ୍ ଏ କ୍ରାବ୍ ହୋଲ୍
ଆଣ୍ଡ ହି ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ହିଜ୍ ଟେଲ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ପୋଲ୍ ।
ଇସାଇଡ୍ ଦି’ ହୋଲ୍ ହିଜ୍ ବୁସି ଟେଲ୍ ହି ପୁସ୍‌
ଦି କ୍ରାବ୍, ହି ଥଟ୍, ଇଟ୍ ସ୍ଲାଇଟ୍‌ଲି ମିସିଡ୍ ।
ହି ୱେଟେଡ଼ ଲଙ୍ଗ୍ ଫର୍ ଏ ସୁଇଟ୍ ପୁଲ୍
ବଟ୍ ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ନନ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ।
ଫାଇନାଲି ହି ପୁଲ୍‌ ଆଉଟ୍ ହିଜ୍ ଟେଲ୍
ବଟ୍ ଦି’ କ୍ରାବ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍‌ସାଇଡ୍ ହି କୁଡ଼ ସ୍କେଲ୍ ।
ସୋ ହି ଚେଞ୍ଜେଡ଼୍ ହିଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ କଲ୍‌ ‘ବ୍ରଦର୍‌ କ୍ରାନ୍’’,
ଲେଟ୍ସ ସମ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହାଭ୍ ।
ଦି ୱେଦର୍ କଲସ୍ ଫର୍ ସବ୍ ମେରିମେକିଙ୍ଗ୍
ଦ୍ଵାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଉଇଦାଉଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍‌ସିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ?’’
ଦି କ୍ରାବ୍‌ ୱେଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍
ଦି ଫକ୍ସ’ସ୍ ରିଅଲ୍ ମୁଡ଼ ।
ଥଟ୍ ହି ଟୁ ହିମ୍‌ସେଲୁ ‘ଆମ୍ ଆଇ ଏ ଫୁଲ୍ ?’
ଆଣ୍ଡ ଆନ୍‌ସର୍‌ଡ୍‌ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ହୋଲ୍ :
“ହୁ ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ୍ ଟୁ ସିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ,
ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ୱେଦର୍ କୁଲ୍ ?
ଆଇ’ଲ୍ ନ୍ୟାଦର୍ ଇଟ୍‌ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ ୱେଲ୍
ଇନ୍ ମାଇଁ କୋଜି ଲିଟିଲ୍ ହୋଲ୍ ।’’

କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ:
ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶୀତଳ ରାତ୍ରି ଥିଲା
ଏବଂ କୌଣସି କଙ୍କଡ଼ା ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡୁନଥିଲା ।
କୋକିଶିଆଳ ଗୋଟାଏକୁ ଖୋଜୁଥିଲା
କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଥିଲା ।
‘ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ?’
ଏପରିକି ଗୋଟିଏବି ହେଲେ
ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡୁନାହାନ୍ତି !
ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଗାତଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ
ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଥାଏ ।’
ଭାବି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ |
(କ୍ଷୁଧା ମଧ୍ଯ ତାକୁ ଲୋଭୀ କରିଦେଲା)
ଅନ୍ଵେଷଣରେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା ଗାତ
ଏବଂ ସେ ସିଧା ବା ସଳଖ କରିଦେଲା ତା’ର ଲାଞ୍ଜକୁ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟ ପରି !
ଗାତ ଭିତରକୁ ତା’ର ବୁଦାଳିଆ ଲୋମଶ ଲାଞ୍ଚକୁ ସେ ଠେଲିଦେଲା
ସେ ଭାଙ୍ଗିଲା, କଙ୍କଡ଼ାଟିରେ ବାଜିବାରେ ଟିକେ ଭୁଲ୍ ହେଲା ।
ସେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଗୋଟିଏ ମଧୁର ଟଣା ପାଇଁ
କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେପରି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ।
ଶେଷରେ ସେ ତା’ର ଲାଞ୍ଜକୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା
କିନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଭିତରେ ଥ‌ିବାର ବାସନା ସେ ବାରିପାରିଲା ।
ତେଣୁ ସେ ତା’ର ଯୋଜନାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଏବଂ ଡାକିଲା ‘କଙ୍କଡ଼ା ଭାଇ’’,
ଆସ ଆମେ କିଛି ଗୀତ ଏବଂ ନାଚ କରିବା ।
ଏପରି ମଉଜ କରିବାକୁ ପାଗ ଡାକୁଛି
ନାଚ ଓ ଗୀତ ବିନା ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଛି ?
କଙ୍କଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲା
ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିଲା, ‘ମୁଁ କ’ଣ ଏତେ ବୋକା ?”’
କୋକିଶିଆଳର ପ୍ରକୃତ ମନୋବୃତ୍ତି !
ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିଲା, ‘ମୁଁ କ’ଣ ଏତେ ବୋକା ?”’
ଏବଂ ତା’ର ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା :
‘‘କିଏ ଯାଉଛି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଓ ନାଚିବାକୁ
ଏପରି ଏକ ଶୀତଳ ପାଗରେ ?
ମୁଁ ବରଂ ଖାଇବି ଓ ଶୋଇବି ଭଲ ଭାବରେ
ମୋ’ର ଆରାମଦାୟକ ଛୋଟ ଗାତ ମଧ୍ଯରେ ।’’

BSE Odisha 6th Class English Solutions Follow-Up Lesson 5 The Crab and the Fox

Comprehension Questions (ବୋଧମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ):

Question 1.
What is the story about?
(ଗପଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ?)
Answer:
The story is about a crab and a fox.

Question 2.
What did the fox look for?
(କୋକିଶିଆଳ କ’ଣ ଖୋଜୁଥୁଲା ?)
Answer:
The fox looked for a crab.

Question 3.
Did he find one?
(ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଲା କି ?)
Answer:
He did not find one.

Question 4.
Where did he push his tail? Why?
(ସେ ତା’ର ଲାଞ୍ଜକୁ କେଉଁଠାକୁ ଠେଲିଲା ? କାହିଁକି ?)
Answer:
He pushed his tail inside the hole. Because he wanted to pull the crab out of its hole.

Question 5.
How could he know that the crab was inside?
(କଙ୍କଡ଼ା ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ କିପରି ଜାଣିପାରିଲା ? )
Answer:
He could smell that the crab was inside the hole.

Question 6.
What was his new plan?
(ତା’ର ନୂଆ ଯୋଜନାଟି କ’ଣ ଥିଲା ?)
Answer:
His new plan was to make friends with the crab and to call him to come out of its hole for enjoying the fine weather.

Question 7.
Did the new plan work? Why?
(ନୂଆ ଯୋଜନାଟି କାମ କଲା କି ? କାହିଁକି ?)
Answer:
No, the new plan did not work well. Because the crab was cunning enough to the fox’s real mood.

BSE Odisha 6th Class English Solutions Follow-Up Lesson 5 The Crab and the Fox

Question 8.
Did the crab understand the intention of the fox?
(କୋକିଶିଆଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କଙ୍କଡ଼ାଟି ବୁଝିପାରିଥିଲା କି ?)
Answer:
Yes, the crab understood the intention of the fox.

Question 9.
Did the crab come out of her hole?
(କଙ୍କଡ଼ାଟି ତା’ର ଗାତ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା କି ?)
Answer:
No, the crab did not come out of her hole.

Question 10.
Who is clever?
(କିଏ ଚତୁର ଥିଲା ?)
Answer:
The crab was clever.

Session – 2 (ସୋପାନ – ୨):
III. Post-Reading (ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ):

1. Writing (ଲେଖୁବା):
(a) Answer the following questions.
(ନିମ୍ନଲିଖ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।)

Question (i).
What is the story about?
(ଗପଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇ ଅଛି ?)
Answer:
The story is about a crab and a fox.

Question (ii).
What did the fox look for?
(କୋକିଶିଆଳଟି କ’ଣ ଖୋଜୁଥୁଲା ?)
Answer:
The fox looked for a crab.

Question (iii).
Where did the fox push his tail?
(କୋକିଶିଆଳଟି ତା’ର ଲାଞ୍ଜକୁ କେଉଁଆଡ଼କୁ ଠେଲିଲା ?)
Answer:
The fox pushed his tail inside the crab hole.

BSE Odisha 6th Class English Solutions Follow-Up Lesson 5 The Crab and the Fox

Question (iv).
Who is clever?
(କିଏ ଚତୁର ଅଟେ ?)
Answer:
The crab is clever.

(b) Write the story by filling in the gaps:
(ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ଗପଟିକୁ ଲେଖ ।)
(Question with Answer)
Once there lived a ____________ and a ____________. The fox looked for ____________. He____________ his tail inside the ____________. But the crab did not catch his ____________. The fox _____________his plan. He sang a song and called the crab to come out. But the ____________. She said, “Am I _________. I’ll _____________in my ____________.”
Answer:
Once there lived a crab and a fox. The fox looked for a crab. He pushed his tail inside the crab hole. But the crab did not catch his tail. The fox changed his plan. He sang a song and called the crab to come out. But the crab did not come out. She said, “Am I a fool ?” I’ll rather eat and sleep well in my cozy little hole.

WORD NOTE (ଶବ୍ଦାର୍ଥ):
(The words/phrases have been defined mostly on contextual meanings.)
(ଶବ୍ଦ । ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ଯକାଂଶତଃ ପ୍ରସଙ୍ଗଗତ ଅର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।)

dog — କୁକୁର
cat — ବିଲେଇ
thin — ପତଳା |
fat — ମେଦ
neither — ଏହା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତାହା ନୁହେଁ
pet — ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ
mat — ଆସନ (ମସିଣା)
claimed — ଦାବି କଲେ
chased — ଗୋଡ଼ାଇଲା
retire — ବିଶ୍ରାମ ନେବା ବା ଶୋଇବା
hither — here, ଏଠାରେ
owner’s — ମାଲିକଙ୍କର,
cursed — ଅଭିଶାପିତ,
fate — ଭାଗ୍ୟ,
left — ବାମ,
As — ଯେପରି,
someone — କେହି ଜଣେ
pack — ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ |
sack — ଅଖା ବସ୍ତା
Hey – ହେ
gunny bag – ଛୋଟ ଅଖାଥଳି
grey — ଧୂସର ରଙ୍ଗ
wish — ଇଚ୍ଛା
religious — ଧାର୍ମିକ
carry — ବହନ କର
obey — ମାନ
nanny — ନାନୀ
funny — ମଜାଳିଆ
thought — ଭାବିଲା
rush — ଭିଡ଼, ଜନଗହଳି
Miss — ମିସ୍
hate — ଘୃଣା କରିବା
always — ସର୍ବଦା
late — ବିଳମ୍ବ, ଡେରି
cosy — ଉଷୁମ ଓ ଆରାମଦାୟକ
merry making — ହସଖୁସିରେ ତିଆରି
straightened — ସିଧା
fox — ଠେକୁଆ
crab — କଙ୍କଡ଼ା
greedy — ଲୋଭୀ
pole — ଖୁଣ୍ଟ

BSE Odisha 6th Class English Solutions Follow-Up Lesson 5 The Crab and the Fox

busy — ବୁଦାଳିଆ, ଲୋମଶ
pushed — ଠେଲି ହୋଇଗଲା
slightly — ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ
missed — ମିସ୍
pull — ଟାଣନ୍ତୁ
smell — ଗନ୍ଧ ବା ବାସନା ଠଉରାଇବା
weather — ପାଣିପାଗ
understood — ବୋଧଗମ୍ୟ
real — ବାସ୍ତବ
mood — ମନ
himself – ତା’ ନିଜକୁ ନିଜେ
fool — ମୂର୍ଖ
hole — ଗାତ
cool — ଶୀତଳ
rather — ବରଂ
well — କୂପ

Leave a Comment