BSE Odisha 7th Class Maths Solutions Chapter 4 ଘାତାଙ୍କ ଓ ଘାତରାଶି Ex 4.1

Odisha State Board BSE Odisha 7th Class Maths Solutions Chapter 4 ଘାତାଙ୍କ ଓ ଘାତରାଶି Ex 4.1 Textbook Exercise Questions and Answers.

BSE Odisha Class 7 Maths Solutions Chapter 4 ଘାତାଙ୍କ ଓ ଘାତରାଶି Ex 4.1

Question 1.
ନିମ୍ନ ଘାତ ରାଶିମାନଙ୍କର ମାନ ସ୍ଥିର କର ।

(କ) 26
ସମାଧାନ:
26 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 64

(ଖ) 93
ସମାଧାନ:
93 = 9 × 9 × 9 = 729

(ଗ) 104
ସମାଧାନ:
104 = 10 × 10 × 10 × 10 = 10000

(ଘ) 54
ସମାଧାନ:
54 = = 5 × 5 × 5 × 5 = 625

BSE Odisha 7th Class Maths Solutions Chapter 4 ଘାତାଙ୍କ ଓ ଘାତରାଶି Ex 4.1

Question 2.
ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧାର ଓ ଘାତାଙ୍କକୁ ଚିହ୍ନାଅ ।

(କ) 512
ସମାଧାନ:
512 =2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 29 ; ଆଧାର = 2 ଓ ଘାତାଙ୍କ = 9 ।

(ଖ) 343
ସମାଧାନ:
343 =7 × 7 × 7 = 73 ; ଆଧାର = 7 ଓ ଘାତାଙ୍କ = 3 ।

(ଗ) 729
ସମାଧାନ:
729 = 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 = 36 ; ଆଧାର = 3 ଓ ଘାତାଙ୍କ = 6 ।

(ଘ) 625
ସମାଧାନ:
625 = 5 × 5 × 5 × 5 = 54 ; ଆଧାର = 5 ଓ ଘାତାଙ୍କ = 4 ।

Question 3.
ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(କ) 6 × 6 × 6 × 6 × 6
ସମାଧାନ:
65

(ଖ) 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3
ସମାଧାନ:
36

(ଗ) p × p × p
ସମାଧାନ:
p3

(ଘ) a × a × a × a × a
ସମାଧାନ:
a5

(ଙ) r × r × r × r × r × r
ସମାଧାନ:
r6

BSE Odisha 7th Class Maths Solutions Chapter 4 ଘାତାଙ୍କ ଓ ଘାତରାଶି Ex 4.1

Question 4.
ଦିଆଯାଇଥ‌ିବା ଘାତ ରାଶି ଦୁଇଟି ମଧ୍ଯରେ କିଏ ବଡ଼ ସ୍ଥିର କର ।

(କ) 43 ଓ 34
ସମାଧାନ:
43 = 4 × 4 × 4 = 64
34 = 3 × 3 × 3 × 3 = 81
∴ 43 > 34

(ଖ) 53 ଓ 35
ସମାଧାନ:
53 = 5 × 5 × 5 = 125
35 = 3 × 3 × 3 × 3 × 3 = 243
∴ 53 > 35

(ଗ) 28 ଓ 82
ସମାଧାନ:
28 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 256
82 = 8 × 8 = 64
∴ 28 > 82

(ଘ) 210 ଓ 102
ସମାଧାନ:
210 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 1024
102 = 10 × 10 = 100
∴ 210 > 102

Question 4.
ଦିଆଯାଇଥ‌ିବା ଘାତ ରାଶି ଦୁଇଟି ମଧ୍ଯରେ କିଏ ବଡ଼ ସ୍ଥିର କର ।

(କ) 648
ସମାଧାନ:
BSE Odisha 7th Class Maths Solutions Chapter 4 ଘାତାଙ୍କ ଓ ଘାତରାଶି Ex 4.1
∴ 648 = 2 ×2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3
= 23 × 34

(ଖ) 432
ସମାଧାନ:
BSE Odisha 7th Class Maths Solutions Chapter 4 ଘାତାଙ୍କ ଓ ଘାତରାଶି Ex 4.1 1
∴ 432 =2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3
= 24 × 33

(ଗ) 3600
ସମାଧାନ:
BSE Odisha 7th Class Maths Solutions Chapter 4 ଘାତାଙ୍କ ଓ ଘାତରାଶି Ex 4.1 2
∴ 3600 = 2 × 2× 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5
= 24 × 32 × 52

Question 6.
ସରଳ କର :

(କ) 2 × 103
ସମାଧାନ:
2 × 103 =2 × 10 × 10 × 10 = 2000

(ଖ) 72 × 22
ସମାଧାନ:
72 × 22 = 7 × 7 × 2 × 2 = 49 × 4 = 196

(ଗ) 23 × 52
ସମାଧାନ:
23 × 52 =2 × 2 × 2 × 5 × 5 = 8 × 25 = 200

(ଘ) 32 × 43
ସମାଧାନ:
32 × 43 =3 × 3 × 4 × 4 × 4 = 9 × 64 = 576

(ଙ) 32 × 23 × 52
ସମାଧାନ:
32 × 23 × 52 = 9 × 8 × 25 = 9 × 200= 1800

(ଚ) 52 × 32 × 22
ସମାଧାନ:
52 × 32 × 22 = 25 × 9 × 4 = 25 × 4 × 9 = 100 × 9 = 900

BSE Odisha 7th Class Maths Solutions Chapter 4 ଘାତାଙ୍କ ଓ ଘାତରାଶି Ex 4.1

Question 7.
ସରଳ କର :

(କ) (-4)3
ସମାଧାନ:
(-4)3 = (-4) × (-4) × (-4) = -64

(ଖ) (-2)3 × (-3)2
ସମାଧାନ:
(-2)3 × (-3)2 = (-2) × (-2) × (-2) × (-3) × (-3) = (-8) × 9 = -72

(ଗ) (-3)2 × 24
ସମାଧାନ:
(-3)2 × 24 = 9 × 16 = 144

(ଘ) (-2)3 × (-10)3
ସମାଧାନ:
(-2)3 × (-10)3 = (-2) × (-2) × (-2) × (-10) × (-10) × (-10)
= -8 × – 1000 = +8000

Leave a Comment