CHSE Odisha Class 12 Sanskrit Grammar ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ

Odisha State Board CHSE Odisha Class 12 Sanskrit Solutions Grammar ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ Textbook Exercise Questions and Answers.

CHSE Odisha Class 12 Sanskrit Grammar ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ Question Answer

(୧) ଶବ୍ଦଷୁ ରୂପାଣି ଲିଖତ

ପୃଥମା ଏକବଚନେ

ଫଳ = ଫଳମ୍
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତୈ
ମୁନି = ମୁନିଃ
ମତି = ମତିଃ
ବାରି = ବାରି
ମତି = ମତୀ
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ସା
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ ) = ତତ୍
କିମ୍ (ପୁଂ) = କଃ
ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛନ୍
କିମ୍ (ପୁଂ) = କିମ୍
କିମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = କିମ୍
କିମ୍ ( କ୍ଳା) = କିମ୍
ଆତ୍ମନ୍ = ଅୟମ୍

ପ୍ରଥମା ଦ୍ବିବଚନେ 

ନର = ଇମୌ
ଲତା = ଲତେ
ମୁନି = ମୁନୀ
ପିତୃ = ପିତା
ବାରି = ବାରିଣୀ
ନଦୀ = ନଦ୍ୟୋ
ପିତୃ = ପିତରୌ
ମାତୃ = ମାତରେ
ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛନ୍ତୋ
ମନସ୍ = ମନସୀ
ଆତ୍ମନ୍ = ଆତ୍ମାନୌ
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତୈ
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତେୀ
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତେ
କିମ୍ ( କ୍ଳା) = କେୀ
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = କେ
କିମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = କେ
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = କମେୀ
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଇମେ
ଇଦମ୍ ( କ୍ଳା) = ଇମେ
ଅସ୍ପୃଦ୍ = ଆବାମ୍
ଯୁକ୍ଷ୍ମଦ୍ = ଯୁବାମ୍
ଦ୍ବି (ପୁଂ) = ଦ୍ରୋ
ଦ୍ବି (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଦେ
ଦ୍ବି (ଲ୍ଲୀ) = ଦେ

CHSE Odisha Class 12 Sanskrit Grammar ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ

ପୃଥମା ବଦ୍ମବତନେ

ନର = ନରଃ
ଫଳ = ଫଲାନ
ମୁନି = ମୁନୟ
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତେ
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତା
ତଦ୍ (ଲ୍ଲୀ) = ତାନି
ଯୁଷ୍ପଦ୍ = ପୂୟମ୍
ତ୍ରି (ପୁଂ) = ତ୍ରୟଃ
ତ୍ରି (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତିରଃ
ତ୍ରି (ଲ୍ଲୀ) = ତ୍ରୀଣି
ମତି = ମତୟଃ
ବାରି = ବାରୀଣି
ନଦୀ = ନଦୀଃ
ପିତୃ = ପିତରଃ
ମାତୃ = ମାତରଃ
ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛନ୍ତଃ
ମନସ୍ = ମନାଂସି
କିମ୍ (ପୁଂ) = କେ
କିମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = କା
କିମ୍ (ସ୍କ୍ରୀ) = କାନି
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = ଇମମ୍
ଚତୁର୍ (ପୁଂ) = ଚତ୍ବାରଃ
ଚତୁର୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଚତସ୍ର
ଚତୁର (କ୍ଳ) = ଚତ୍ବାରି

ଦ୍ୱିତାପା ଏକବଚନେ

ନର = ନରମ୍
ଫଳ = ଫଳମ୍
ଲତା = ଲତାମ୍
ମୁନି = ମୁନିମ୍
ମତି = ମତିମ୍
ବାରି = ବୀରି
ନଦୀ = ନଦୀମ୍
ପିତୃ = ପିତରମ୍
ମାତୃ = ମାତରମ୍
ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଜନ୍ତାମ୍
ମନସ୍ = ମନଃ
ଆତ୍ମନ୍ = ଆତ୍ମନମ୍
ତଦ୍(ପୁଂ) = ତମ୍
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତାମ୍
ତଦ୍ (କ୍ଳ) = ତତ୍
କିମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = କାମ୍
କିମ୍ (କ୍ଳ) = କିମ୍
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = ଇମେ, ଏନମ୍
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଇମାମ୍, ଏନାମ୍
ଇଦମ୍ (ଲ୍ଲୀ) = ଇମାନି, ଏନତ୍
ଅସ୍ମଦ୍ = ମାମ୍, ମା
ଯୁଷ୍ପଦ୍ = ତ୍ବାମ୍, ତ୍ବା

ଦ୍ୱିତାପା ହୁବଚନେ

ନର = ନରୌ
ଫଳ = ଫଳାନି
ଲତା = ଲତେ
ମନସ୍ = ମମାଂସି
କିମ୍ (ପୁଂ) = କମ୍
ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛନ୍ତୋ
ମନସ୍ = ମନସୀ
ଇଦମ୍ (ପୁଂ)= ଇକ୍ଷ୍ନୌ, ଏନୌ
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଇମେ, ଏନେ
ଇଦମ୍ (ଲ୍ଲୀ) = ଇମେ, ଏନେ
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତୈ
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତେ
ଅସ୍ପୃଦ୍ = ଆବାମ୍, ନୌ
ଯୁଷ୍ପଦ୍ = ଯୁବାମ୍, ବାମ୍
ବାରି = ବାରିଣୀ
ତଦ୍ (ଲ୍ଲୀ) = `ତେ
ଦ୍ବି (ପୁଂ) = ଦୌ
କିମ୍ (ପୁଂ) = କୌ
ଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଦ୍
ପିତୃ = ପିତରେ
ମାତୃ = ମାତରେ

ଦ୍ୱିତାପା ବହୁବଚନେ

ନର = ନରାନ୍
ଫଳ = ଫଳାନି
ଲତା = ଲତଃ
ମୁନି = ମୁନୀନ୍
ମତି = ମତୀ:
ଆତ୍ମନ୍ = ଆତ୍ମନଃ
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ଡାନ୍
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତା:
ତଦ୍ (ଲ୍ଲୀ) = ତାନି
ଇଦମ୍ (ଲ୍ଲୀ) = ଇମାନି, ଏନାନି
ଅସ୍ପୃଦ୍ = ଅସ୍ମାନ୍, ନଃ
ଯୁଷ୍ପଦ୍ = ୟୁଷ୍ମାନ୍, ପଃ
ତ୍ରି (ପୁଂ) = ତ୍ରୀନ୍
ତ୍ରି (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତିସ୍ର
ପିତୃ = ପିତୃ ନ୍
ମାତୃ = ମାତୃ
କିମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = କା
କିମ୍ (ସ୍କ୍ରୀ) = କାନି
କିମ୍ (ପୁଂ) = କାନ୍
ଇଦମ୍( ସ୍ତ୍ରୀ)=ଇମା, ଏନଃ
ତ୍ରି (କ୍ନୀ) = ତ୍ରୀଣି
ଚତୁର୍ (ପୁଂ) = ଚତୁର୍ଃ
ଚତୁର୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଚତପଃ
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = ଚତୁର୍

ତତାମା ଏକବଚନେ

ଲତା = ଲତୟା
ମୁନି = ମୁନିନା
ମାତୃ = ମାତ୍ରା
ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛତା
ମନସ୍ = ମନସା
ଆତ୍ମନ୍ = ଆତ୍ମନା
କିମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = କେନ
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତେନ
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = ଅନେନ, ଏନେନ ଇଦମ୍
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଅନୟା, ଏନୟ
ଇଦମ୍ (କ୍ଳ) = ଅନେନ, ଏନେନ
ଅସ୍ମଦ୍ : = ମୟା
ଯୁଷ୍ପଦ୍ = ତ୍ରୟା

ତତାମା ହୁବଚନେ

ବାରି = ବାରିଣା
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତୟା
ତଦ୍ (କ୍ଳ) = ତେନ
ନଦୀ = ନଦ୍ୟା
ପିତୃ = ପିତ୍ରା
ନର= ନରାଭ୍ଯାମ୍
ଫଳ = ଫଳାଭ୍ୟାମ୍
ଲତା = ଲତାଭ୍ୟାମ୍
ମୁନି = ମୁନିଭ୍ଯାମ୍
ମତି = ମତିଭ୍ଯାମ୍
ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛଭ୍ଯାମ୍
ମନସ୍ = ମନୋଭ୍ଯାମ୍
ଆତ୍ମନ୍ = ଆତ୍ମଭ୍ୟାମ୍
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତାଭ୍ୟାମ୍
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତାଭ୍ୟାମ୍
ଇଦମ୍( ସ୍ତ୍ରୀ) = ଆଭ୍ୟାମ୍
ଇଦମ୍ (କ୍ଳ) = ଦ୍ବାଭାମ୍
ଅସ୍ପୃଦ୍ = ଆବାଭ୍ଯାମ୍
ଯୁଷ୍ପଦ୍ = ଯୁବାଦ୍ୟମ୍
ଦ୍ବି (ପୁଂ) = ଦ୍ବାଭ୍ଯାମ୍
ଦ୍ବି (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଦ୍ଵାଡ୍ୟାମ୍
ବାରି = ବାରିକ୍ୟାମ୍
ତଦ୍ (ଲ୍ଲୀ) = ତାଭ୍ୟାମ୍
ନଦୀ = ନଦୀଭ୍ଯାମ୍
କିମ୍ (ପୁଂ) = କାଭ୍ୟାମ୍
ପିତୃ = ପିତୃଭ୍ୟାମ୍
ମାତୃ = ମାତୃଭ୍ୟାମ୍
କିମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = କାଭ୍ୟାମ୍
କିମ୍ (ଲ୍ଲୀ) = କାଭ୍ୟାମ୍

ଦ୍ୱିତାପା ବହୁବଚନେ

ନର = ନରଃ
ଫଳ = ଫନିଃ
ଆତ୍ମନ୍ = ଆତ୍ମ
ଅସ୍ମଦ୍ = ଅସ୍ଵାଭି
ଲତା = ଲତାଭି
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତିଃ
ଯୁଷ୍ପଦ୍ = ଯୁଷ୍ମାଭି
ମୁନି = ମୁନିଭଃ
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତାଭି
ତ୍ରି (ପୁଂ) = ତ୍ରିଭି
ତଦ୍ (କ୍ନୀ) = ତିଃ
କିମ୍ (ପୁଂ) = କୈ
ତ୍ରି (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତିସୃଭି
ତ୍ରି (ଲ୍ଲୀ) = ତ୍ରିଭି
ନଦୀ = ନଦୀଭି
ପିତୃ = ପିତୃଭି
ଚତୁର (ପୁଂ) = ଚତୁରି:
ଚତୁର (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଚତମତି:
ମାତୃ = ମାତୃଭି
ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛଭି
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = ଏଭି
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଆଭି
ଚତୁର୍ (କ୍ଳ) = ଚତୁର୍ଭି

ଚତୁର୍ଥା ଏକବଚନେ

ନର = ନରାୟ
ମାତୃ = ମାତ୍ରେ
ମୁନି = ମୁନୟେ
ମତି = ମତୟେ, ମତେ
ବାରି = ବାରିଣେ
ନଦୀ = ନଦୈ
ପିତୃ = ପିତ୍ରେ
ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛତେ
ଲତା = ଲତାୟେ
ମନସ୍ = ମନସେ
କିମ୍ (କ୍ଳ) = କହ୍ନେ
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = ଅସ୍ମି
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଅସି
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତସ୍ମି
ଇଦମ୍ (କ୍ଳ) = ଅସ୍ମି
ଅସ୍ପୃଦ୍ = ମହାମ୍, ମେ
ନର = ନରାଭ୍ଯାମ୍
ଯୁଷ୍ପଦ୍ = ତୁଭ୍ୟମ୍, ତେ

CHSE Odisha Class 12 Sanskrit Grammar ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ

ଚତୁର୍ଥା ହୁବଚନେ

ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛଲ୍ୟାମ୍
ତଦ୍ (ଲ୍ଲୀ) = ତସ୍ମି
କିମ୍ (ପୁଂ) = କହ୍ନେ
ଲତା = ଲତାଭ୍ୟାମ୍
ମନସ୍ = ମନୋଭ୍ଯାମ୍
ଆତ୍ମନ୍ = ଆତ୍ମଭ୍ୟମ
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଆଭ୍ୟାମ୍
ଇଦମ୍ (ଲ୍ଲୀ) = ଆଭ୍ୟାମ୍
ମୁନି = ମୁନିଭ୍ଯାମ୍
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତାଭ୍ୟାମ୍
ମତି = ମତିଭ୍ଯାମ୍
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତାଲ୍ୟାମ୍
ବାରି = ବାରିଲ୍ୟାମ୍
ତଦ୍ (ଲ୍ଲୀ) = ତାଭ୍ୟାମ୍
ନଦୀ = ନଦୀଭ୍ଯାମ୍
କିମ୍ (ପୁଂ) = କାଭ୍ୟାମ୍
ଅସ୍ମଦ୍ =ଆବାଭ୍ୟାମ୍,
ବୌ ଯୁଷ୍ପଦ୍ = ଯୁବାଭ୍ୟାମ୍,
ବାମ୍ ଦ୍ବି (ପୁଂ) = ଦ୍ବାଭ୍ଯାମ୍
ଦ୍ବି (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଦ୍ବାଭାମ୍
ପିତୃ = ପିତୃଭ୍ୟାମ୍
ମାତୃ = ମାତୃଭ୍ୟାମ୍
କିମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = କାଭ୍ୟାମ୍
ଦ୍ବି (ଲ୍ଲୀ) = ଦ୍ଵାଭାମ୍
କିମ୍ (ଲ୍ଲୀ) = କାଭ୍ୟାମ୍

ଚତୁର୍ଥା ବହୁବଚନେ

ନର = ନରେଭ୍ୟ
ଫଳ = ଫଳେଭ୍ୟ
ମନସ୍ = ମନୋଭ୍ୟ
ଲତା = ଲତାଭ୍ୟ
ମତି = ମତିଭ୍ୟ
ବାରି = ବାରିଦ୍ର୍ୟ
ପିତୃ = ପିତୃଭ୍ଯ
ମାତୃ = ମାତୃଭ୍ୟ
ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛଭ୍ୟ
ଇଦମ୍ (ଲ୍ଲୀ) = ଏଭ୍ୟ
ଆତ୍ମନ୍ = ଆତ୍ମ
ଅସ୍ମଦ୍ = ଅସୃଭ୍ୟମ୍, ନଃ
ଯୁଷ୍କଦ୍ = ଯୁଗ୍ମଭ୍ୟମ୍, ଡଃ
ମୁନି = ମୁନିଭ୍ୟ
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତାଭ୍ଯ
ତ୍ରି (ପୁଂ) = ତ୍ରିଭ୍ୟ
ତ୍ରି (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତିସୃଭ୍ୟ
ଚତୁର୍ (ପୁଂ) = ଚତୁର୍ଥାଂ
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = ଏଭ୍ୟ
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଆଭ୍ୟ
ଚତୁର୍ (କ୍ରୀ) = ଚତୁର୍ଭୁ

ପଞ୍ଚମୀ ଏକବଚନେ

ମତି = ମତଃ,
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତସ୍ମାତ୍
ବାରି = ବାରିଶଃ
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତସ୍ୟା
ଫଳ = ଫଳାତ୍
ଲତା = ଲତାୟା
ମାତୃ = ମାତୁଃ
ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛତଃ
କିମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = କନ୍ୟା
କିମ୍ (କ୍ଳ) = କସ୍ମାତ୍
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = ଅସ୍ନାତ୍
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଅସ୍ୟା
ଇଦମ୍ (କ୍ଳ) = ଅର୍ଥାତ୍
ଅସ୍ମଦ୍ = ମତ୍
ଯୁଷଦ୍ = ତ୍ଵତ୍
ପିତୃ = ପିତୁଃ
କମ୍ (ପୁଂ) = କସ୍ମାତ୍

ପଞ୍ଚମୀ ଦ୍ବିବଚନେ

ନର = ନରାଭ୍ଯାମ୍
ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛଭ୍ୟାମ୍
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = ଆଭ୍ଯାମ୍
ମୁନି = ମୁନିଭ୍ଯାମ୍
ମତି = ମତିଭ୍ଯାମ୍
ବାରି = ବାରିଲ୍ୟାମ୍
ଫଳ = ଫଳାଭ୍ୟାମ୍
ଲତା = ଲତାଭ୍ୟାମ୍
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତାଭ୍ୟାମ୍
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତାଭ୍ୟାମ୍
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଆଭ୍ୟାମ୍
ଇଦମ୍ (କ୍ଳ) = ଆଭ୍ୟାମ୍
ଯୁଷ୍କଦ୍ = ଯୁବାଭ୍ୟାମ୍
ଦ୍ବି (ପୁଂ) = ଦ୍ବାଭ୍ଯାମ୍
ନଦୀ = ନଦୀଭ୍ୟାମ୍
କିମ୍ (ପୁଂ) = କାଭ୍ଯାମ୍
ଦ୍ବି (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଦ୍ବାଭ୍ଯାମ୍
ପିତୃ = ପିତୃଭ୍ୟାମ୍
କିମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = କାଭ୍ୟାମ୍
ଦ୍ବି (କ୍ରୀ) = ଦୁମ୍
ମାତୃ = ମାତୃଭ୍ୟାମ୍
କିମ୍ (ସ୍କ୍ରୀ) = କାଭ୍ୟାମ୍

ପଞ୍ଚମୀ ବହୁବଚନେ

ନର = ନରେଭ୍ୟ
ମନସ୍ = ମନୋଭଃ
ଇଦମ୍ (କ୍ଳ) = ଏଭ୍ୟ
ଫଳ = ଫଳେଭ୍ୟ
ଲତା = ଲତାଭ୍ୟ
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତେଭ୍ୟ
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତାଭ୍ୟ
ମୁନି = ମୁନିଭଃ
ବାରି = ବାରିଦ୍ର୍ୟ
ନଦୀ = ନଦୀଭ୍ୟ
ପିତୃ = ପିତୃଭ୍ୟ
ମାତୃ = ମାତୃଭ୍ୟ
ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛଭ୍ୟ
ତଦ୍ (ସ୍କ୍ରୀ) = ତେଭ୍ୟ
କିମ୍ (ପୁଂ) = କେଭ୍ୟ
କିମ୍ ( ସ୍ତ୍ରୀ) = କାଭ୍ୟ
କିମ୍ (କ୍ଳ) = ବେଶ୍ୟ:
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = ଏଭ୍ୟ:
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଆଭ୍ୟ
ଅସ୍ମଦ୍ = ଅସ୍ପୃତ୍
ଯୁଷ୍କଦ୍ = ଯୁଷ୍କତ୍
ତ୍ରି (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତିସୃଭ୍ୟ
ତ୍ରି (କ୍ଳ) = ତ୍ରିଭ୍ୟ
ଚତୁର୍ (ପୁଂ) = ଚତୁର୍ଭୁ
ଚତୁର୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଚତସୃଭ୍ୟ
ଚତର (କ୍ଳ) = ଚତୁର୍ଦ୍ଦ

CHSE Odisha Class 12 Sanskrit Grammar ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ

ଯପା ଏକବଚନେ

ନର = ନରସ୍ୟ
ଫଳ = ଫଲମ୍ୟ
ମାତୃ = ମାତୁଃ
ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛତଃ
କିମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = କାସ୍ୟ:
କିମ୍ (କ୍ଳ) = କସ୍ଯ
ମନସ୍ = ମନମଃ
ଆମ୍ନନ୍ନ = ଆତ୍ମନଃ
ଲତା = ଲତାୟା
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = ଅସ୍ଯ
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଅଧ୍ୟା
ମତି = ମତଃ, ମତ୍ୟା
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତଥ୍ୟ
ବାରି = ବାରିଣୀ
ନଦୀ = ନମଃ
ତଦ୍ (କ୍ଳ) = ରସ୍ୟ
ପିତୃ = ପିତୁଃ
ଇଦମ୍ (କ୍ଳ) = ଅସ୍ୟ
ଅସ୍ମଦ୍ (କ୍ଳ) = ମମ, ମେ
ଯୁଷ୍ପଦ୍ = ତବ, ତେ

ଯପା ଦ୍ବିବଚନେ

ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛତୋ
ଫଳ = ଫଳୟୋ
ଲତା = ଲତ
ମୁନି = ମୁର୍ଯ୍ୟୋ
ମନସ୍ = ମନସୋ
ଆତ୍ମନ୍ = ଆତ୍ମନୋ
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତୟୋ
ମତି = ମତୋ
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତ୍ରୟୋ
ବାରି = ବାରିଣୋ
ତଦ୍ (କ୍ଳ) = ତୟୋ
କିମ୍ (ପୁଂ) = କୟୋ
ପିତୃ = ପିତ୍ରୋ
ମାତୃ = ମାତ୍ରୋ
ନର = ନରାଣାମ୍
ଫଳ = ଫଳାନାମ୍
ଲତା = ଲତାନାମ୍
ମୁନି = ମୁନୀନାମ୍
କିମ୍ (ଲ୍ଲୀ) = କୟୋ
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = ଅନୟୋ, ଏନୟୋ
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଅନୟୋ, ଏନୟୋ
ଇଦମ୍ (କ୍ଳ) = ଅନୟୋ, ଏନୟୋ
ଅସ୍ମଦ୍ = ଆବୟୋ, ନୌ ।

ଯପା ବହୁବଚନେ

ଦ୍ବି (ପୁଂ) = ଦ୍ଵୟୋ
ଦ୍ବ( ସ୍ତ୍ରୀ) = ଦ୍ବୟୋ
ଇଦମ୍ (କ୍ଳ) = ଏଷାମ୍
ମନସ୍ = ମନସାମ୍
ଆତ୍ମନ୍ = ଆମ୍ବନାମ୍
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତେଷାମ୍
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତାସାମ୍
ତଦ୍ (କ୍ଳ) = ତେଷାମ୍
କିମ୍ (ପୁଂ) = କେଷାମ୍
କିମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = କାସାମ୍
ଅସ୍ପୃଦ୍ =ଅସ୍ମାକମ୍, ନଃ
ଯୁଷ୍କଦ୍ = ପୁଷ୍କକମ୍, ଡଃ
ତ୍ରି (ପୁଂ) = ତ୍ରୟାଣାମ୍
ତ୍ରି (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତିସୃଣାମ୍
ତ୍ରି (ଲ୍ଲୀ) = ତ୍ରୟାଣାମ୍
ଚତୁର୍ (ପୁଂ) = ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମ୍
ଚତର୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଚତସୃଣାମ୍
ଚତୁର୍ (ଲ୍ଲୀ) = ଚତୁର୍ଥାମ୍
ପିତୃ = ପିତୃ ଣାମ୍
ମାତୃ = ମାତୃ ଣାମ୍
କିମ୍ (କ୍ଳ) = କେଷାମ୍
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = ଏଷାମ୍
ଗଚ୍ଛନ୍ = ଗଚ୍ଛତାମ୍
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଆସାମ୍

ସପୃମା ଏକବଚନେ

ନର = ନରେ
ମାତୃ = ମାତରି
କିମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = କଲ୍ୟାମ୍
ଗଚ୍ଛତ୍ = ଗଚ୍ଛତି
ଲତା = ଲତାୟାମ୍
ମୁନି = ମୁନୌ
ଆତ୍ମନ୍ = ଆତ୍ମନି
ମତି = ମତୈ, ମତ୍ୟାମ୍
ମନସ୍ = ମନସି
କିମ୍ (କ୍ଳ) = କସ୍ମିନ୍
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = ଅସ୍କିନ୍
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଅସ୍ଯାମ୍
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତସ୍ମିନ୍
ଇଦମ୍ (ସ୍କ୍ରୀ) = ଅସ୍କିନ୍
ବାରି = ବାରିଣି
ତଦ୍ ( ସ୍ତ୍ରୀ) = ତସ୍ଯାମ୍
ଅସ୍ମଦ୍ = ମୟି
ନଦୀ = ନଦ୍ୟାମ୍
ତଦ୍ (କ୍ରୀ) = ତସ୍ମିନ୍
ଯୁଷଦ୍ = ତ୍ରୟି
ପିତୃ = ପିତରି
କିମ୍ (ପୁଂ) = କସ୍ମିନ୍

ସପ୍ତମା ଦ୍ୱିବଚନେ

ଫଳ = ଫଳୟୋ
ଲତା = ଲତୟୋ
ମୁନି = ମୁନ୍ୟା
ବାରି = ବାରିଣୋ
ନଦୀ = ନଦୋ
ପିତୃ = ପିତ୍ରୋ
ମାତୃ = ମାତ୍ରେ
ନର = ନରେଷୁ ଫଳେଷୁ
ମନସ୍ = ମନସୋ
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତ
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତ୍ରୟୋ
ତଦ୍ (କ୍ରୀ) = ତ
କିମ୍ ( ସ୍ତ୍ରୀ) = କୟୋ
କିମ୍ (କ୍ରୀ) = କୟୋ
ମନସ୍ = ଆତ୍ମସୁ
ତଦ୍ (ପୁଂ) = ତେଷୁ
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଅନୟୋ, ଏନୟୋ
ଇଦମ୍ (କ୍ଳ) = ଅନୟୋ, ଏନୟୋ
ଅସ୍ମଦ୍ = ଆବୟୋ
ଦ୍ବି (ପୁଂ) = ଦ୍ବୟୋ
ଦ୍ବି (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଦ୍ବୟୋ

ସପ୍ତମା ବହୁବଚନେ

ଇଦମ୍ (କ୍ଳ) = ଏଷୁ
ଅସ୍ପୃଦ୍ = ଅସ୍ଵାସୁ
ତ୍ରି (ପୁଂ) = ତ୍ରିଶୁ
ତଦ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତାସୁ
ମତି = ମତିଶ୍ରୁ ବାରି = ବାରିଷୁ
ତଦ୍ (କ୍ଳ) = ତେଷୁ
ତ୍ରି (ସ୍ତ୍ରୀ) = ତିସୃଷ
କିମ୍ (ପୁଂ) = କେଷୁ
ନଦୀ = ନଦୀଷୁ
ପିତୃ = ପିତୃଶୁ
ମାତୃ = ମାତୃଶୁ
କିମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = କାସୁ
କିମ୍ (କ୍ଳ) = କେଷୁ
ଇଦମ୍ (ପୁଂ) = ଏଷୁ
ଗଚ୍ଛନ୍ = ଗଚ୍ଛସୁ
ଇଦମ୍ (ସ୍ତ୍ରୀ) = ଆସୁ

ଲର୍ଡ୍ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ

(ଏକବଚନ)

ଭୂ = ଉବସି
ଗମ୍ = ଗଛସି
ପଠ୍ = ପଠସି
କୃ = କଗୋସି
ଅସ୍ = ଅମି
ଲର୍ = ଲଭସେ
ପ୍ଜ୍ମ = ପ୍କମଶି

(ଦ୍ବିବଚନ)

ଭୂ = ରବଥ:
ଗମ୍ = ଗଛଥ:
ପଠ୍ = ପଠାଅ:
କୃ = କ୍ନରୁଥ:
ଅସ୍ = ସ୍ଟ:
ଲର୍ = ଲଭେଥେ
ପ୍ଜ୍ମ = ତ୍ପଳୟଥ:

(ବହୁବଚନ)

ଭୂ = ଭବଥ
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛଥ
ପଠ୍ = ପଠଥ
କୃ = କୁରୁଥ
ଅସ୍ = ସ୍ଥ
ଲର୍ = ଲଭେ
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟଥ

CHSE Odisha Class 12 Sanskrit Grammar ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ

ଲର୍ଡ୍ ଭଭମ ପୁରୁଷ

(ଏକବଚନ)

ଭୂ = ଉବାମି
ଗମ୍ = ଗଛ।ମି
ପଠ୍ = ପଠାମି
କୃ = କରେ।ମି
ଅସ୍ = ଅସି
ଲର୍ = ଲଭେ
ପ୍ଜ୍ମ = ତ୍ପକଯ୍ରାମି

(ଦ୍ବିବଚନ)

ଭୂ = ଭବାପଃ
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛାଦଃ
ପଠ୍ = ପଠାରଃ
କୃ = କୁନଃ
ଅସ୍ = ସ୍ୱ
ଲର୍ = ଲଭାବହେ
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟାମଃ

(ବହୁବଚନ)

ଭୂ = ଭବାମ
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛାମଃ
ପଠ୍ = ପଠାମଃ
କୃ = କୁମଃ
ଅସ୍ = ସ୍ୱ
ଲର୍ = ଲଭାମହେ
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟାମଃ

ବିଧ୍ଲିଙ୍ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ

(ଏକବଚନ)

ଭୂ = ଭବେ
ଗମ୍ = ଗଳ୍ପୀ
ପଠ୍ = ପଠେ
କୃ = କୁଯ୍ୟା
ଅସ୍ = ସ୍ୟା
ଲର୍ = ଲଭେଥା
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟୀ

(ଦ୍ବିବଚନ)

ଭୂ = ଭବେତମ୍
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛେତମ୍
ପଠ୍ = ପଠେତମ୍
କୃ = କୁର୍ଯ୍ୟାତମ
ଅସ୍ = ଖ୍ୟାତମ୍
ଲର୍ = ଲଭେୟାଥାମ୍
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟେତମ୍

(ବହୁବଚନ)

ଭୂ = ଭବେତ
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛେତ
ପଠ୍ = ପଠେତ
କୃ = କୁପ୍ୟାତ୍
ଅସ୍ = ଖ୍ୟାତ
ଲର୍ = ଲଭେଧୂମ୍
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟେତ

(୨) ଧାତୁରୂପାଣି ଲିଖତ

ଲଟ୍ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଣ

(ଏକବନେ)

ରୂ = ଉବଚି
ଗମ୍ = ଗଛତି
ପିଠ = ପଠତି
ହା = କରୋତି
ଆଶ୍ = ଅସ୍ତି
ଲର୍ = ଲାଭରେ
ପ୍ଜ୍ମ = ପଳମତି

(ଦ୍ବିବଚନ)

ରୂ = ଇବତ:
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛତ:
ପିଠ = ପଠତ:
ହା = କୁରୁତ:
ଆଶ୍ = ପୃ:
ଲର୍ = ଲଭେତେ
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜଯତ:

(ବଦୃବଚନ)

ରୂ = ଇବନ୍ତି
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛନ୍ତି
ପିଠ = ପଠ୍ତିନ୍ତି
ହା = କୁରୁନ୍ତି
ଆଶ୍ = ପୃନ୍ତି
ଲର୍ = ଲେତନ୍ତି
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜଯନ୍ତି

ବିଧୂଲିଡ୍ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ

(ଏକବଚନ)

ଭୂ = ଭବେୟମ୍
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛେୟମ୍
ପଠ୍ = ପଠେୟମ୍
କୃ = କୁର୍ଯ୍ୟାମ୍
ଅସ୍ = ସ୍ୟାମ୍
ଲର୍ = ଲଭେୟ
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟେୟମ୍

(ଦ୍ବିବଚନ)

ଭୂ = ଭବେ:
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛେବ
ପଠ୍ = ପଠେବ
କୃ = କୁର୍ଯ୍ୟାବ
ଅସ୍ = ସ୍ୟାବ
ଲର୍ = ଲଭେବହି
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟେବ

(ବହୁବଚନ)

ଭୂ = ଭବେମ
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛେମ
ପଠ୍ = ପଠେମ
କୃ = କୁର୍ଯ୍ୟାମ
ଅସ୍ = ସ୍ୟାମ
ଲର୍ = ଲଭେମହି
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟେମ

ଲୋଟ୍ ପୃଥମ ପୁରୁପ

(ଏକବଚନ)

ଭୂ = ଭବତୁ
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛତୁ
ପଠ୍ = ପଠତୁ
କୃ = କରୋଡ଼ୁ
ଅସ୍ = ଅସ୍ତୁ
ଲର୍ = ଲଭତାମ୍
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟତୁ

(ଦ୍ବିବଚନ)

ଭୂ = ଭବତାମ୍
ଗମ୍ = ଗଛତାମ୍
ପଠ୍ = ପଠତାମ୍
କୃ = କୁରୁତାମ୍
ଅସ୍ = ସ୍ତାମ୍
ଲର୍ = ଲଭେତାମ୍
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟତାମ୍

(ବହୁବଚନ)

ଭୂ = ଭବନ୍ତୁ
ଗମ୍ = ଗଛନ୍ତୁ
ପଠ୍ = ପଠନ୍ତୁ
କୃ = କୁର୍ବନ୍ତୁ
ଅସ୍ = ସନ୍ତୁ
ଲର୍ = ଲଭନ୍ତାମ
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟନ୍ତୁ

ଲୋଟ୍ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁପ

(ଏକବଚନ)

ଭୂ = ଭବ
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛ
ପଠ୍ = ପଠ
କୃ = କୁରୁ
ଅସ୍ = ଏଧ୍
ଲର୍ = ଲଭସ୍
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟ

(ଦ୍ବିବଚନ)

ଭୂ = ଭବିତମ୍
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛତମ୍
ପଠ୍ = ପଠତମ୍
କୃ = କୁରୁତମ୍
ଅସ୍ = ସ୍ତମ୍
ଲର୍ = ଲଭ୍ଥାମ୍
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟତମ୍

(ବହୁବଚନ)

ଭୂ = ଭବତ
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛିତ
ପଠ୍ = ପଠତ
କୃ = କୁରୁତ
ଅସ୍ = ସ୍ତ
ଲର୍ = ଲଭଧ୍ୟମ
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟତ

ଲୋଟ୍ ଉରମ ପୁରୁପ

(ଏକବଚନ)

ଭୂ = ଭବାନି
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛାନି
ପଠ୍ = ପଠାନି
କୃ = କରବାଣି
ଅସ୍ = ଅସାନି
ଲର୍ = ଲଭେ
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟାନି

(ଦ୍ବିବଚନ)

ଭୂ = ଭବାବ
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛାବ
ପଠ୍ = ପଠାବ
କୃ = କରିବାବ
ଅସ୍ = ଅସାବ
ଲର୍ = ଲଭାବହି
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟାବ

(ବହୁବଚନ)

ଭୂ = ଭବାମ
ଗମ୍ = ଗଚ୍ଛାମ
ପଠ୍ = ପଠାମ
କୃ = କରବାମ
ଅସ୍ = ଅସାମ
ଲର୍ = ଲଭାମହୈ
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟାମ

ଲର୍ଡ୍ ପ୍ପରୁପ ପୁରୁଷ

(ଏକବଚନ)

ଭୂ = ଅଭବତ୍
ଗମ୍ = ଅଗଚ୍ଛତ୍
ପଠ୍ = ଅପଠତ୍
କୃ = ଅକରୋତ୍
ଅସ୍ = ଆସୀତ୍
ଲର୍ = ଅଲଭତ୍
ପ୍ଜ୍ମ = ଅପୂଜୟତ୍

(ଦ୍ବିବଚନ)

ଭୂ = ଅଭବତାମ୍
ଗମ୍ = ଅଗଚ୍ଛତାମ୍
ପଠ୍ = ଅପଠତାମ୍
କୃ = ଅକୁରୁତାମ୍
ଅସ୍ = ଆସ୍ତାମ୍
ଲର୍ = ଅଲଭେତାମ୍
ପ୍ଜ୍ମ = ଅପୂଜୟତାମ୍

(ବହୁବଚନ)

ଭୂ = ଅଭବନ୍
ଗମ୍ = ଅଗଚ୍ଛନ୍
ପଠ୍ = ଅପଠନ୍
କୃ = ଅକୁର୍ବନ୍
ଅସ୍ = ଆସନ୍
ଲର୍ = ଅଲଭନ୍ତ
ପ୍ଜ୍ମ = ଅପୂଜୟନ୍

CHSE Odisha Class 12 Sanskrit Grammar ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ

ଲର୍ଡ୍ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ

(ଏକବଚନ)

ଭୂ = ଅଭବ
ଗମ୍ = ଅଗଚ୍ଛ
ପଠ୍ = ଅପନଃ
କୃ = ଅକରୋ
ଅସ୍ = ଆସୀ
ଲର୍ = ଅଲଭଥା
ପ୍ଜ୍ମ = ଅପୂଜୟ

(ଦ୍ବିବଚନ)

ଭୂ = ଅଭବିତମ୍
ଗମ୍ = ଅଗଚ୍ଛତମ୍
ପଠ୍ = ଅପଠତମ୍
କୃ = ଅକୁରୁତମ୍
ଅସ୍ = ଆସ୍ତମ୍ଭ
ଲର୍ = ଅଲଭେଥାମ୍
ପ୍ଜ୍ମ = ଅପୂଜୟମ୍

(ବହୁବଚନ)

ଭୂ = ଅଭବତ
ଗମ୍ = ଅଗଚ୍ଛତ
ପଠ୍ = ଅପଠତ
କୃ = ଅକୁରୁତ
ଅସ୍ = ଆସ୍ତ
ଲର୍ = ଅଲଭଧ୍ୱମ୍
ପ୍ଜ୍ମ = ଅପୂଜୟ

ଲର୍ଡ୍ ଭରମ ପୁରୁଷ

(ଏକବଚନ)

ଭୂ = ଅଭବମ୍
ଗମ୍ = ଅଗଚ୍ଛମ୍
ପଠ୍ = ଅପଠମ୍
କୃ = ଅକରବମ୍
ଅସ୍ = ଆସମ୍
ଲର୍ = ଅଲଭେ
ପ୍ଜ୍ମ = ଅପୂଜୟମ୍

(ଦ୍ବିବଚନ)

ଭୂ = ଅଭବାବ
ଗମ୍ = ଅଗଚ୍ଛାବ
ପଠ୍ = ଅପଠାବ
କୃ = ଅକୁର୍ବ
ଅସ୍ = ଆସ୍ଵ
ଲର୍ = ଅଲଭାବହି
ପ୍ଜ୍ମ = ଅପୂଜୟାବ

(ବହୁବଚନ)

ଭୂ = ଅଭବାମ
ଗମ୍ = ଅଗଚ୍ଛାମ
ପଠ୍ = ଅପଠାମ
କୃ = ଅକୁମ
ଅସ୍ = ଆସ୍ଵ
ଲର୍ = ଅଲଭାମହି
ପ୍ଜ୍ମ = ଅପୂଜୟାମ

ଲର୍ଡ୍ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ

(ଏକବଚନ)

ଭୂ = ଉବିଯାପତି
ଗମ୍ = ମଣିଷ୍ୟତି
ପଠ୍ = ପଠିଷ୍ୟତି
କୃ = କରିଖ୍ୟାତି
ଅସ୍ = ଭବିଷ୍ୟତି
ଲର୍ = ଲମ୍ବମ୍ୟରେ
ପ୍ଜ୍ମ = ତ୍ପକଯିବ୍ୟତି

(ଦ୍ବିବଚନ)

ଭୂ = ଭବିଷ୍ୟତଃ
ଗମ୍ = ଗମିଷ୍ୟତଃ
ପଠ୍ = ପଠିଷ୍ୟତଃ
କୃ = କରିଷ୍ୟତଃ
ଅସ୍ = ଭବିଷ୍ୟତଃ
ଲର୍ = ଲପ୍‌ତେ
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟିଷ୍ୟତଃ

(ବହୁବଚନ)

ଭୂ = ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି
ଗମ୍ = ଗମିଷ୍ୟନ୍ତି
ପଠ୍ = ପଠିଷ୍ୟନ୍ତି
କୃ = କରିଷ୍ୟନ୍ତି
ଅସ୍ = ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି
ଲର୍ = ଲପ୍‌ତନ୍ତି
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟିଷ୍ୟନ୍ତି

ଲୁଟ୍ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ

(ଏକବଚନ)

ଭୂ = ଭବିଷ୍ଯସି
ଗମ୍ = ଗମିଷ୍ୟସି
ପଠ୍ = ପଠିଷ୍ୟସି
କୃ = କରିଷ୍ଯସି
ଅସ୍ = ଭବିଷ୍ୟସି
ଲର୍ = ଲପ୍‌ସ୍ୟସେ
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟିଷ୍ୟସି

(ଦ୍ବିବଚନ)

ଭୂ = ଭବିଷ୍ୟତଃ
ଗମ୍ = ଗଷ୍ୟତଃ
ପଠ୍ = ପଠିଷ୍ୟତଃ
କୃ = କରିଷ୍ୟତଃ
ଅସ୍ = ଭବିଷ୍ୟତଃ
ଲର୍ = ଲଥେ
ପ୍ଜ୍ମ =ପୂଜୟିଷ୍ୟତଃ

(ବହୁବଚନ)

ଭୂ = ଭବିଷ୍ୟଥ
ଗମ୍ = ଗମିଷ୍ୟଥ
ପଠ୍ = ପଠିଷ୍ୟଥ
କୃ = କରିଷ୍ୟଥ
ଅସ୍ = ଭବିଷ୍ୟଥ
ଲର୍ = ଲପ୍‌ସ୍ୟଧେ
ପ୍ଜ୍ମ = ପୂଜୟ ଷ୍ୟଥ

(୩) ସବିଗ୍ରହ ସମାସନାମ ଲିଖତ

(i) ଅବ୍ୟୟୀଭାବ

ଉପକୃଷ୍ଣମ୍ = କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ସମୀପମ୍
ଉପନଦମ୍ = ଗଲାଯା: ସମାପମ
ସୁକଳିଙ୍ଗମ୍ = କଳିଙ୍ଗାନା ସମୃଦ୍ଧି
ନିର୍ମକ୍ଷିକମ୍ = ମକ୍ଷିକାଣାମ୍ ଅଭାରଃ
ଦୁର୍ଭିକ୍ଷମ୍ = ଭିକ୍ଷାୟା ଅଭାବାଃ
ଅନୁରୂପମ୍ = ରୂପସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟମ୍
ଯଥାଶକ୍ତି = ଶକ୍ତିମ୍ ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ
ସୁମଦ୍ରମ୍ = ମଦ୍ରାମାଂ ସମୃଦ୍ଧି
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟମ୍ = ଭାଗ୍ୟାନାଂ ବୃଦ୍ଧି
ନିର୍ଜନମ୍ = ଜନାନାମ୍ ଅଭାରଃ
ଅତିହିମମ୍ = ହିମସ୍ୟ ଅତ୍ୟୟ
ଅନୁବିଷ୍ଣୁ = ବିଷୋ ପଶ୍ଚାତ୍
ପ୍ରତିଦିନମ୍ = ଦିନଂ ଦିନଂ ପ୍ରତି
ଉପକୃଷ୍ଣମ୍ = କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ସମୀପମ୍
ଉପନଦମ୍ = ନଦ୍ୟା ସମୀପମ୍
ସୁକଳିଙ୍ଗମ୍ = କଳିଙ୍ଗାନାଂ ସମୃଦ୍ଧି
ଦୁର୍ଯବନମ୍ = ଯବନାନାଂ ବୃଦ୍ଧି
ଅତିନିଦ୍ରମ୍ = ନିଦ୍ରା ସମ୍ପ୍ରତି ନ ଯୁଜ୍ୟତେ
ସହରି = ହରେ ସାଦୃଶ୍ୟମ୍
ଅନୁଜ୍ୟେଷ୍ଠମ୍ = ଜ୍ୟେଷ୍ଠସ୍ୟ ଆନୁପୂର୍ବେଣ
ସକ୍ଷତ୍ରମ୍ = କ୍ଷତ୍ରାମାଂ ସମ୍ପରିଂ
ଉପରାଜମ୍ = ରାଜ୍ଞୀ ସମୀପମ୍
ସମଯମ୍ନ = ଅଙ୍ଗୋ ପରମ୍

(ii) ତତ୍ତ୍ଵପୁରୁଷ

(୨ମ୍ବା ତତ୍ପୁରୁଶ:)

କୃଷ୍ଣଶ୍ରିତଃ = କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରିତଃ
କୃପପତିତଃ = କୂପଂ ପତିତଃ
ଶାଳାପ୍ରାପ୍ତ = ଶାଳା ପ୍ରାପ୍ତ
ଗ୍ରାମଗମୀ = ଗ୍ରାମିଂ ଗମୀ
ଦୁଃଖାତୀତଃ = ଦୁଃଖମ୍ ଅତୀତଃ
ଗ୍ରାମଗତଃ = ଗ୍ରାମିଂ ଗତଃ
କଷ୍ଟାପରଃ = କପମ୍ ଆପନ:
ମୁହୂର୍ଭସୁଖମ୍ = ମୁହୂରଂ ସୁଖମ୍

(୩ୟା ତତ୍‌ପୁରୁଷ)

ମାସପୂର୍ବ = ମାସେନ ପୂର୍ବ
ପିତୃସମଃ = ପିତ୍ରା ସମଃ
ବାକ୍‌କଳହଃ = ବାଚା କଳହଃ
ଗୁଡ଼ମିଶ୍ର = ଗୁଡ଼େନ ମିଶ୍ର
ମାତୃସଦୃଶଃ = ମାତ୍ରା ସଦୃଶଃ
ଧାନ୍ୟାନମ୍ = ଧାନ୍ୟନ ଊନମ୍
ଆଚାରନିପୁନଃ = ଆଚାରେଣ ନିପୁନଃ
ମାସାବରଃ = ମାସେନ ଅବରଃ

(୪ର୍ଥୀ ତତ୍‌ପୁରୁଷ)

ପୂପଦାରୁ = ଯୂପାୟ ଦାରୁ
ଗୋହିତମ୍ = ଗୋଭାଂ ହିତମ୍
ଗୋରକ୍ଷିତମ୍ = ଗୋଭ୍ୟ ରକ୍ଷିତମ୍
ଭୂତବଳି = ଭୂତେଭ୍ୟ ବହିଃ
ଗୋସୁଖମ୍ = ଗୋଭ୍ୟ ସୁଖମ୍

(୫ମୀ ତତ୍ତ୍ଵପୁରୁଷ)

ଚୋରଭୟମ୍ = ଗୋତିଃ ସୁଖମ୍
ବ୍ୟାଘ୍ରଭୀତଃ = ବ୍ୟାଘ୍ରାତ୍ ଭୀତଃ
ବୃକଭୀତଃ = ବୃକାତ୍ ଭୀତିଃ
ଗ୍ରାମନିର୍ଗତଃ = ଗ୍ରାମାତ୍ ନିର୍ଗତଃ
ସ୍ୱର୍ଗପତିତଃ = ସ୍ବର୍ଗାତ୍ ପତିତଃ
ତରଙ୍ଗାପତ୍ରସ୍ତ = ତରଙ୍ଗାତ୍ ଅପତ୍ରସ୍ତ
ଦୂରାଦାଗତଃ = ଦୂରାତ୍‌ ଆଗତଃ
ବ୍ୟାଘ୍ରଭୀତଃ = ବ୍ୟାଘ୍ରାତ୍ ଭୀତଃ
ସର୍ପଭୀ = ସର୍ପାତ୍ ଭୀ
ସୁଖାପେତଃ = ସୁଖାତ୍ ଅପେତଃ
କଳ୍ପନାପୋତଃ = କଛ୍ନାମା: ଅପ୍ରେତ:
ଚକ୍ରମୁନଃ = ଚକ୍ରାତ୍‌ ମୁକ୍ତା
ପରଶୁତଃ = ଶଣତ୍ ପରେ

CHSE Odisha Class 12 Sanskrit Grammar ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ

(୬ଯା ପତ୍ରସ୍ନରୁପ:)

ଦେଶସେବକ: = ଦେବସ୍ୟ ପୂଜକଃ
ଗ୍ରାମଗମନମ୍ = ଗ୍ରାମସ୍ୟ ଗମନମ୍
ଅର୍ଥଗୌରବମ୍ = ଅର୍ଥସ୍ୟ ଗୌରବମ୍
ବୃକ୍ଷୋପରି = ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଉପରି
କୃଷ୍ଣସଖୀ = କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ସଖା
ଅକ୍ଷଶୌଣ୍ଡ = ଅକ୍ଷେଷୁ ଶୌଣ୍ଡ
ଦ୍ୟୁତକିତକଃ = ଦ୍ଯୁତେ କିତବ

(୬ଷ୍ଠୀ ତତ୍ତ୍ଵପୁରୁଷ)

ବ୍ରାହ୍ମଣଯାଜକଃ = ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ
ଯାଜକ = ଦେବସ୍ୟ ପୂଜନମ୍
ସ୍ଵକର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍‌ = ସ୍ଵସ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍
ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ଦ୍ୟମ୍ = ବୁଦ୍ଧେ ମାନ୍ଦ୍ୟମ୍

(୭ମୀ ତତ୍‌ପୁରୁଷ)

ଅକ୍ଷଧୂନଃ = ଅକ୍ଷେଷୁ ଧୂନଃ
ବେଦପଣ୍ଡିତଃ = ବେଦେ ପଣ୍ଡିତଃ
କାର୍ଯ୍ୟଚପନଃ = କାର୍ଯ୍ୟ ଚପନଃ
ସାହିତ୍ୟନିପୁନଃ = ସାହିତ୍ୟେ ନିପୁନଃ
ର୍ଥଯାଧ୍ନଭ: = ଆତପେ ଶୁଷ୍କ
ଚକ୍ରବନ୍ଧ = ଚକ୍ର ବନ୍ଧ
ଗଣିତପଟୁ = ଗଣିତେ ପଟୁ
କଟାହପକଃ = କଟାହେ ପକ୍ୱ
ତୀର୍ଥଧ୍ୟାଙ୍‌କ୍ଷ = ତୀର୍ଥେ ଧ୍ୱଂକ୍ଷ

(୧ମା ଉପସ୍ରୁପ:)

ପୂର୍ବକାୟଃ = ପୂର୍ବଂ କାୟସ୍ୟ
ପୂର୍ବାହ୍ଣଣୀ = ପୂର୍ବମ୍ ଅନ୍ତଃ
ସ।କ୍ରାଦୁ: = ସାୟଃ ଅନ୍ତଃ
ମଧ୍ୟାହୃ: = ମଧ୍ୟମ୍ ଅନ୍ତଃ
ଥପରାଦଣ: = ଅପରମ୍ ଅନ୍ତଃ
ମଧ୍ୟଭାତ୍ର: = ନ ସନ୍ଦେହ

(ନଳ୍ ତତ୍ପୁରୁପ:)

ଅସନ୍ଦେହ୍: = ନ ସନ୍ଦେହ୍:
ଅପଳ୍ଳା: = ନ ପନ୍ନା:
ଅବିଶ୍ୱ: = ନ ବିଘ୍ନ
ଅନଶ୍ଵ: = ନ ଅନ୍ତଃ
ଅପନ୍ଥା = ନ ଇଚ୍ଛା

(ପୃ।ଦି ତତ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ:)

ସ୍ମପ୍ମରୁପ: = ଶୋଭନଃ ପୁରୁଷ
ଅତିମାନଃ = ଅତିକ୍ରାନ୍ତଃ ମାଳାମ୍
ପ୍ତତାଯଦ: = ପୃଗତ: ଆଚାଯ୍ୟ:

(ଇପପଦ ତତ୍ପୁର୍ଯ:)

କୁମ୍ଭକାରଃ = କୁମ୍ଭୀ କରୋତି ଇତି
ବଶଂବଦଃ = ବଶଂ ବଦତି ଇତି
ନିଶାକରଃ = ନିଶା କରୋତି ଇତି
ପାଦପଃ = ପାଦେ ପିବତି ଇତି
ଜଳତଃ = କଲିଂ ଦଦାରିଲଚି
ପଙ୍କଜଃ = ପଙ୍କ ଜାୟତେ ଇତି

(iii) କର୍ମଧାରୟ

ଭୀମକାନ୍ତଃ = ଭୀମ କାନ୍ତଃ
ବିଦ୍ୟାସାଗରଃ = ବିଦ୍ୟା ଏବ ସାଗରଃ
ସମାନମନ୍ତ୍ରୀ = ସମାନଃ
ମନ୍ତ୍ରୀ = ସପ୍ତ ଋଷୟଃ
କୃତୀକୃତମ୍ = କୃତମ୍ ଅକୃତମ୍
ମୁଖପଦ୍ମମ୍ = ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ମମ୍ ଇବ
ଶନଶ୍ୟାମ: = ଘନଃ ଅଘନଃ
ଆମ୍ରବୃକ୍ଷ = ଆନ୍ତଃ ଇତି ବୃକ୍ଷ
ତୁରଃ = ଷଣ୍ଡା ମାତୃଣାମ୍ ଅପତ୍ୟ ପୁମାନ୍
ପଞ୍ଚ ଗାପଃ ଧନଂ ଯସ୍ୟ ଡଃ

(iv) ଦ୍ବିଗୁ

ବୈମାତୁରଃ = ଦ୍ବୟୋ ମାତ୍ରେ ଅପତାମ୍ ପୁମାନ୍
ସପ୍ତାହଃ = ସପ୍ତାନାମ୍ ଅହ୍ନା ସମାହାରଃ
ତ୍ରିଲୋକୀ = ତ୍ରୟାନାଂ ଲୋକାନାଂ ସମାହାରଃ
ଚତୁର୍ୟୁଗମ୍ = ଚତୁର୍ବିଂ ଯୁଗାନାଂ ସମାହାରଃ
ପୁରୁଷବ୍ୟାଘ୍ର = ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ଇବ
ବଟବୃକ୍ଷ = ବଟ ଇତି ବୃକ୍ଷ
ଗ୍ରାମାନ୍ତରମ୍ = ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମଃ
ସର୍ବଦେବା = ସର୍ବେ ଦେବାଃ
ବୀରପୁରୁଷ = ବୀରଃ ପୁରୁଷ

(v) ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ

ଦୃରିଦୃଭୌ = ହରିଶ୍ଚ ହରଶ୍ଚ
ପତ୍ରପୁଷ୍ପଫଳାନି = ପରଂ ଚ ପୁଷ୍ପ ଚ ଫଳ
ସାତାରାମୌ = ସୀତା ଚ ରାମ ଚ
ଯୁଧ୍ରାର୍ଜୁନୌ = ଯୁଷ୍ଠିରଶ୍ଚ ଅର୍ଜୁନଶ୍ଚ
ଘଟପଟମ୍ = ଘଟଣ୍ଟ ପଟଣ୍ଟ
ରଥକାଶ୍ମୀରୋହମ୍ = ରଥକାଷ୍ଟ ଅଶ୍ଵାରୋହାଶ୍ଚ
ପ୍ରାୟୋଦକଃ = ପ୍ରାପ୍ତମ୍ ଉଦକଂ ଯଃ ହାଃ
ବୀରପୁରୁଷକଃ = ବୀରଃ ପୁରୁଷ ଯସ୍ମିନ୍ ଡଃ
ଚିତ୍ରଗୁ = ଚିତ୍ରା ଗାତଃ ଯସ୍ୟ ଡଃ
କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରିୟ = କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରିୟା ଯସ୍ୟ ଡଃ
ବୀଣାପାଣି = ବୀଣା ପାଶୌ ଯସ୍ୟା
ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି = ଚନ୍ଦ୍ର ମୌନୌ ଯସ୍ୟ
ଉପଶତଃ = ଶସ୍ୟ ସମୀପେ ଯେ ସନ୍ତି ତେ
ଦ୍ଵିତ୍ରା = ଦୌ ବା ତ୍ରୟୋ ବା
ସପୁନଃ = ପୁତ୍ରେଣ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନଃ
ରାମମାନେ = ରାମଃ ଚ ସୀତା ଚ
ମାତାପିତାର = ମାତା ଚ ପିତା ଚ
ସଂଜ୍ଞାପରିଭାଷମ୍ = ସଂଜ୍ଞାଶ୍ଚ ପରିଭାଷାଶ୍ଚ
ପାଣିପାଦମ୍ = ପାଣୀ ଚ ପାଦୌ ଚ
ପୂକାଲିକ୍ଷମ୍ = ପୂକଶ୍ଚ ଲିକ୍ଷାଶ୍ଚ
ଗବାଶ୍ୱମ୍ = ଗାବଶ୍ଚ ଅଶ୍ଵଶ୍ଚ
ମିତ୍ରାବରୁଶୌ = ମିତ୍ରଷ୍ଟ ବରୁଣଶ୍ଚ

(vi) ବହୁବ୍ରୀହିଃ

ପୀତମ୍ ଅମ୍ବରଂ ଯସ୍ୟ ଡଃ
ଅପୁନଃ = ଅବିଦ୍ୟମାନଃ ପୁନଃ ଯସ୍ୟ
ସୁକେଶୀଭାର୍ଯ୍ୟା = ସୁକେଶୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା
ଦୃଢ଼ାଭନ୍ତଃ = ଦୃଢ଼ା ଭଣ୍ଡିଂ ଯସ୍ୟ ଡଃ
ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର = ଭାଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯସ୍ୟ ଡଃ
ଦଶାନାଂ ସମୀପେ ଯେ ସନ୍ତି ତେ
ଦଶାନନଃ = ଦଶ ଆନନଃ ଯସ୍ୟ ସ୍ୱ
ପଞ୍ଚଷା = ପଞ୍ଚ ବା ଷଡ଼୍ ବା
କେଶେଷୁ କେଶେଷୁ ଗୃହୀନ୍ସା ଇଦଂ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବୃତ୍ତମ୍
ଦଣ୍ଡାଦଣ୍ଡି = ଦଣ୍ଡେ ଦଣ୍ଡେ ପ୍ରହୃତ୍ୟ ଇଦଂ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବୃରମ୍
ଅପ୍ରଜା = ଅବିଦ୍ୟମାନା ପ୍ରଜା ଯସ୍ୟ ସ୍ୱ
ଉଦ୍‌ଗନ୍ଧି = ଉଦ୍‌ଗତଃ ଗନ୍ଧ ଯସ୍ୟ ଡଃ
ଗଜାନନଃ = ଗଜାନନମ୍ ଇବ ଆନନଂ ଯସ୍ୟ ଡଃ
ଦୃଷ୍ଟଧର୍ମା = ଦୃଷ୍ଟି ଧର୍ମ ଯେନ ଡଃ
କୁଶୋଧୀ = କୁଣ୍ଡମ୍ ଇବ ଉଧଃ ଯସ୍ୟା ସା
ଅନପତ୍ୟ = ଅବିଦ୍ୟମାନମ୍ ଅପତ୍ୟ ଯସ୍ୟ ସ୍ୱ
ଅପୁନଃ = ଅବିଦ୍ୟମାନଃ ପୁନଃ ଯସ୍ୟ ଡଃ
ନିର୍ଦ୍ଦୟ = ନିର୍ଗତା ଦୟା ଯସ୍ମାତ୍
ସୁଗନ୍ଧି = ଶୋଭନଃ ଗନ୍ଧ ଯସ୍ୟ ଡଃ
କଣ୍ଠେକାଳୀ = କଣ୍ଠେ କାଳୀ ଯସ୍ୟ ଡଃ
ଉଷ୍ଟ୍ରମୁଖ = ଉଷ୍ଟ୍ରମୁଖମ୍ ଇବ ମୁଖ୍ଯ ଯସ୍ୟ ଡଃ
ଯୁବଜାନିଃ = ଯୁବତଃ ଜାୟା ଯସ୍ୟ ଡଃ
ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷୀ = ପୁଣ୍ଡରୀକେ ଇବ ଅକ୍ଷିଣୀ ଯସ୍ୟ ଡଃ
ଘଟୋଧୀ : = ଘଟ ଇବ ଊଧଃ ଯସ୍ୟା ସା
ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧି = ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧ ଇବ ଗନ୍ଧ ଯସ୍ୟା ସା
ସକର୍ମକଃ = କର୍ମଣା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନଃ

CHSE Odisha Class 12 Sanskrit Grammar ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ

(୪) ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟେ ରୂପାଣି ଲିଖତ

କୋକିଳ – କୋକିଳା
ଧଃ – ସା
କ୍ଷେପକ – କ୍ଷିପକା
କୃଶ – କୃଶା
ଧ୍ରୁବକ – ଧ୍ରୁବିକା
ଚଟକ – ଚଟକା
ଅଶ୍ବ – ଅଶ୍ବା
ମୂଷିକ – ମୂଷିକା
କାଣ୍ଡପୁଷ୍ପ – କାଣ୍ଡପୁଷ୍ପ
ଶୂଦ୍ର – ଶୂଦ୍ରା, ଶୂଦ୍ରୀ
ସର୍ବକ – ସର୍ବିକା
ତାରକ – ତାରକା,
ବର୍ଷକ – ବର୍ଷକା, ବଣ୍ଡିକା
ବର୍ଷକ – ବର୍ଷକା, ବର୍ତିକା
ଅଷ୍ଟକ – ଅଷ୍ଟକା, ଅଷ୍ଟିକା
ପୁତ୍ରକ – ପୁତ୍ରକା, ପୁତ୍ରିକା
ଭତ୍ସ – ଭସ୍ତକା, ଭଣ୍ଡିକା
ଗୁଣିନ୍ – ଗୁଣିନୀ
ରାଜନ୍ – ରାଜ୍ଞୀ
ଶୂନ୍ – ଶୁନୀ
ଯୁବନ୍ – ଯୁବତି, ଯୁବତୀ
ବିଶ୍ବସ୍ – ବିଦୁଷୀ
ଭବତ୍ ଭବତୀ
ଶ୍ରେୟସ୍ – ଶ୍ରେୟସୀ
ବୃନ୍ଦାରକ – ବୃନ୍ଦାରକା, ବୃନ୍ଦାରିକା
ଶ୍ରୀମତ୍ – ଶ୍ରୀମତୀ
ଆର୍ଯ୍ୟକ – ଆର୍ଯ୍ୟକା, ଆର୍ଯ୍ୟକା
ଯାବତ୍ – ଯାବତୀ
ଏଷା – ଏଷକା, ଏଷିକା
ଇୟତ୍ – ଇୟତୀ
ଗଙ୍ଗା – ଗଙ୍ଗକା, ଗଙ୍ଗିକା
ଶୁଭ୍ର – ଶୁଭ୍ରା, ଶୁଭ୍ରକା
ସେବକ – ସେବିକା
କର୍ତ୍ତୃ – କର୍ମୀ
ଶିକ୍ଷକ – ଶିକ୍ଷିକା
ଦାତୃ – ଦାତ୍ରୀ
ପ୍ରାଚ୍ – ପ୍ରାଚୀ
ପ୍ରତ୍ଯବ୍ – ପ୍ରତୀଚୀ
ଗଚ୍ଛତ୍ – ଗଚ୍ଛନ୍ତୀ
ନରକ – ନରିକା
କ୍ରୋଷ୍ଟ – କୋଷ୍ଟ୍ରୀ
ଚିକୀର୍ଷତ୍ – ଚିକୀର୍ଷନ୍ତୀ
ତୁଦତ୍ – ତୁଦତୀ, ତୁଦନ୍ତୀ
ଇଚ୍ଛତ୍ – ଇଚ୍ଛତୀ, ଇଚ୍ଛନ୍ତୀ
ଯାତ୍ – ଯାତୀ, ଯାନ୍ତ୍ରୀ
ଦ୍ବିପାଦ – ଦ୍ବିପଦୀ
ତ୍ରିପାଦ – ତ୍ରିପାଦୀ
ଗାର୍ଗୀ – ଗାର୍ଗୀ
ବାସ୍ଥ୍ୟ – ବାସୀ
କୁମାର – କୁମାରୀ
କିଶୋର – କିଶୋରୀ
ଆତିଥେୟ – ଆତିଥେୟୀ
କୁମ୍ଭକାର – କୁମ୍ଭକାରୀ
ତ୍ରିତୟ – ତ୍ରିତୟୀ
ଆକ୍ଷିକ – ଆକ୍ଷିକୀ
ଲାବଣିକ – ଲାବଣିକୀ
ତାଦୃଶ – ତାଦୃଶୀ
ନଶ୍ବର ନଶ୍ବରୀ
ଚିରଣ୍ଟ – ଚିରଣ୍ଟୀ
ତ୍ରିଲୋକ – ତ୍ରିଲୋକୀ
ଜିତ୍ବର – ଜିହ୍ବରୀ
ତ୍ରିପଦ – ତ୍ରିପଦୀ
ତରୁଣ – ତରୁଣୀ
ଶତମୂଳ – ଶତମୂଳୀ
ଦ୍ବିପୁରୁଷ – ଦ୍ବିପୁରୁଷୀ
ଚୌର – ଚୌରୀ
କିଙ୍କର – କିଙ୍କରା, କିଙ୍କରୀ
ପତି – ପତ୍ନୀ
ହରିତ – ହରିତା
ଗୌର – ଗୌରୀ
ମନୁଷ୍ୟ – ମନୁଷୀ
ପିଙ୍ଗଳ – ପିଙ୍ଗଳୀ
ଦ୍ରୋଣ – ଦ୍ରୋଣୀ
ହରିଣ – ହରିଣୀ
ବିଲ୍ବ – ବିଲ୍ଲୀ
ଆର୍ଯ୍ୟକୃତ – ଆର୍ଯ୍ୟକୃତୀ
ସୁମଙ୍ଗଳ – ସୁମଙ୍ଗଳୀ
ସୂର୍ଯ୍ୟ – ସୂର୍ଯ୍ୟା, ସୂରୀ
ଭୃଙ୍ଗ – ଭୃଙ୍ଗୀ
ମହ – ମହୀ
ଶୁନ – ଶୁନୀ
କୁଣ୍ଡ – କୁଣ୍ଡୀ
ଗୋଣ – ଗୋଣୀ, ଗୋଣା
ସ୍ଥଳ – ସ୍ଥଳୀ, ସ୍ଥଳା
ଭାଜ – ଭାଜୀ, ଭାଜା
ନାଗ – ନାଗୀ, ନାଗା
ନୀଳ – ନୀଳୀ, ନୀଳା
କୁଶ – କୁଶୀ, କୁଶା
କାମୁକ – କାମୁକୀ, କାମୁକା
ଶୋଣ – ଶୋଣୀ, ଶୋଣା
ପଟୁ – ପତ୍ନୀ, ପଟୁ
ମୁହୁ – ମୃଦୀ, ମୁଦୁଃ
ଲଘୁ – ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲଘୁ
ତନୁ – ତନ୍ତ୍ରୀ, ତନୁଃ
ସାଧୁ – ସାୟୀ, ସାଧୁ
ବହୁ – ବହ୍ମୀ, ବହୁ
କପି – କପୀ, କପି
ଶକ୍ତି – ଶଲ୍ଲୀ, ଶକ୍ତି
ଗତି – ଗତୀ,
ଅହି – ଅହୀ, ଅହିଂ
ମୁନି – ମୁନୀ, ମୁନିଃ
କବି – କବୀ,
ଅରାଳ – ଅରାଳୀ, ଅରାଳା
ମୃଡ଼ – ମୁଡ଼ାନୀ
କୃପଣ – କୃପଣୀ, କୃପଣା
ରୁଦ୍ର – ରୁଦ୍ରାଣୀ
ବିକଟ – ବିକଟୀ, ବିକଟା
କଲ୍ୟାଣ – କଲ୍ୟାଣୀ, କଲ୍ୟାଣା
ପୁରାଣ – ପୁରାଣୀ, ପୁରାଣା
ବିଶାଳ – ବିଶାଳୀ, ବିଶାଳା
ଉଦାର – ଉଦାରୀ, ଉଦାରା
ରାତ୍ରି – ରାତ୍ରୀ, ରାତ୍ରି
ଧରଣି – ଧରଣୀ, ଧରଣି
ଭୂମି – ଭୂମୀ, ଭୂମି
ଅଟବି – ଅଟବୀ, ଅଟବି
ମଣି – ମଣୀ, ମଣି
ସୂଚି – ସୂଚୀ, ସୂଚି
ରଜନି – ରଜନୀ, ରଜନିଃ
ଶ୍ରେଣି – ଶ୍ରେଣୀ, ଶ୍ରେଣୀ
ଶକଟି – ଶକଟୀ,
ଗୋପ – ଗୋପା, ଗୋପୀ
ବ୍ରାହ୍ମଣ – ବ୍ରାହ୍ମଣୀ
ସୂର – ସୂରୀ
ନାପିତ – ନାପିତୀ
କ୍ଷତ୍ରିୟ – କ୍ଷତ୍ରିୟୀ
ହିମ – ହିମାନୀ
ଯବନ – ଯବାନୀ, ଯବନାନୀ
ମାତୁଳ – ମାତୁଳା, ମାତୁଳୀ,
ମାତୁଳାନୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ – ଉପାଧ୍ୟାୟୀ, ଉପାଧ୍ୟାୟୀ,
ଅର୍ଘ୍ୟ – ଅର୍ଯ୍ୟା, ଅର୍ଯ୍ୟାଣୀ
ବ୍ରହ୍ମାଣ – ବ୍ରହ୍ମାଣୀ
ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ – ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖା
ଅତିକେଶ – ଅତିକେଶୀ, ଅତିକେଶ
ସୁକେଶ – ସୁକେଶୀ, ସୁକେଶା
ସୁସ୍ତନ – ସୁସ୍ତନୀ, ସୁସ୍ତନା
ତୁଙ୍ଗନାସିକ – ତୁଙ୍ଗନାସିକୀ, ତୁଙ୍ଗନାସିକା
କୃଶୋଦର – କୃଶୋଦରୀ, କୃଶୋଦରା
ସହୋଦର – ସହୋଦରୀ, ସହୋଦରା
ବିମ୍ବୋଷ୍ଠ – ବିମ୍ବୋଷ୍ଠୀ, ବିମ୍ବୋଷ୍ଠା
ସୁଜଙ୍ଘ – ସୁଜଙ୍ଗୀ, ସୁଜଙ୍‌ଘା
ଶୁଭ୍ରଦନ୍ତ – ଶୁଭ୍ରଦନ୍ତୀ, ଶୁଭ୍ରଦନ୍ତା
ସୁକଣ୍ଠ – ସୁକର୍ଣ୍ଣୀ, ସୁକର୍ଣ୍ଣା
ସୁଶୃଙ୍ଗ – ସୁଶୃଙ୍ଗୀ, ସୁଶୃଙ୍ଗା
ରାଜ୍ଞ – ରାଜ୍ଞୀ
ବୈଶ୍ୟ – ବୈଶ୍ୟ, ବୈଶ୍ୟା
ତମ୍ବଙ୍ଗ – ତନ୍ତ୍ରଙ୍ଗୀ, ତନ୍ତ୍ରଙ୍ଗା
ପଦ୍ଧତି – ପଦ୍ଧତୀ, ପଦ୍ଧତିଃ
ଇନ୍ଦ୍ର – ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ
ସୁଗାତ୍ର – ସୁଗାତ୍ରୀ, ସୁଗାତ୍ରା
ଯଷ୍ଟି – ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଯଷ୍ଟି
ଚଣ୍ଡ – ଚଣ୍ଡୀ, ଚଣ୍ଡା
ସୁକଣ୍ଠ – ସୁକଣ୍ଠୀ, ସୁକଣ୍ଠା
ସୁପୁଚ୍ଛ – ସୁପୁଚ୍ଛୀ, ସୁପୁଚ୍ଛା
ମୃଗ – ମୃଗୀ
ଅସୁର – ଅସୁରୀ
ଶୂକର – ଶୂକରୀ
ବନ୍ଧୁ – ବନ୍ଧୂ
କର୍କନ୍ଧୁ – କର୍କରଃ
ରଜୁ – ରଜ୍ଜୁ
ହନୁ – ହନୁଃ
ଶ୍ୱଶୁର – ଶ୍ୱଶଃ
କୃଶାଙ୍ଗ – କୃଶାଙ୍ଗୀ, କୃଶାଙ୍ଗା
ଖନକ – ଖନକୀ
ଜମ୍ବୁକ – ଜମ୍ବୁକୀ
ଶାଇଁରବ – ଶାଙ୍ଗରବୀ
ଦୈବ – ଦୈବୀ
ଗୌତମ – ଗୌତମୀ
ପୌତ୍ର – ପୌତ୍ରୀ
ହୟ – ହସ୍ତୀ
ଗବୟ – ଗବୟୀ
ନୃ – ନାରୀ
ନର – ନାରୀ
ଦକ୍ଷିଣ – ଦକ୍ଷିଣା
ଓଦନପାକ – ଓଦନପାକୀ
ଶାଳପର୍ଶ – ଶାଳପର୍ଶୀ
ଶଙ୍ଖପୁଷ୍ପ – ଶଙ୍ଖପୁଷ୍ପୀ
ଅତିଥ୍ – ଅତିଥୀ, ଅତିଥ୍ୟ
ଅଶ୍ବ – ଅଶ୍ବା
ଅଶ୍ୱପାଳକ – ଅଶ୍ୱପାଳିକା
ଆବଶ୍ୟ – ଆବଟ୍ୟା
ଇଦମ୍ – ଇୟମ୍
ଉଦାର – ଉଦାରୀ, ଉଦାରା
ଦାକ୍ଷି – ଦାକ୍ଷୀ
କୁନ୍ତି – କୁନ୍ତୀ
ଭୀରୁ – ଭୀରୂ
କୃତ – କୃତା
ନନ୍ଦନ – ନନ୍ଦନା
ପାଠକ – ପାଠିକା
ବିଦ୍ୟୁତ୍ – ବିଭ୍ଯତୀ
ଭୋଗ୍ୟ – ଭୋଗ୍ୟା
ମାସିକ – ମାସିକୀ
ଶବର – ଶବରୀ

Leave a Comment